PRIVACYBELEID

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2019.
Bedrijfsnaam: VITAL SIGNS B.V.
Bedrijfsadres: Eikenstraat 93, 8530 Harelbeke
Bedrijfsnummer: BE 0729.867.887
E-mail: info@abel.care

Hierna het Bedrijf of de Verwerker genoemd.

Het bedrijf erkent het belang van veilige verwerking van persoonlijke gegevens. Door middel van dit privacybeleid wil het bedrijf inzicht geven in de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming of de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens de gebruikerscontacten met het bedrijf worden bepaalde gegevens over hem of haar verzameld en verwerkt. Aangezien de gebruiker op basis van deze gegevens kan worden geïdentificeerd als een persoon, zijn deze gegevens ‘persoonlijke gegevens’.

Alle informatie over welke persoonsgegevens het bedrijf verwerkt en hoe het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaat, vindt u hieronder.

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET PRIVACYBELEID

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die het bedrijf verzamelt en verwerkt van de gebruiker.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, de webshop en andere producten en diensten die door het bedrijf en via de Site worden aangeboden, stemt de gebruiker ermee in dat dit privacybeleid van toepassing is op de persoonsgegevens die door het bedrijf worden verwerkt.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke versie is altijd te vinden op de website van het bedrijf.

ARTIKEL 3. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD DOOR HET BEDRIJF

Het bedrijf kan de volgende persoonlijke informatie in verschillende vormen bekomen als gevolg van het gebruik van de Site door de consument, inclusief de Webshop:

De identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoon- of mobiel telefoonnummer; De financiële informatie: bankrekeningnummer, de BIC-code en de naam van de rekeninghouder; De inloggegevens die zijn gekoppeld aan de gebruikersaccount: gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en inloggeschiedenis; Andere gegevens en inhoud die worden uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld door het gebruik van de producten en diensten van het bedrijf; Overige gegevens verstrekt door gebruik van de (mobiele) website, zoals de bezochte pagina's, websites en zoekopdrachten door middel van cookies; Het geslacht van de gebruiker en de geboortedatum en de datum waarop het staal is afgenomen, worden uitgewisseld met het geaccrediteerde laboratorium. Het bedrijf verzamelt nooit bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen zonder de toestemming van een ouder of voogd, die moet worden gegeven om de producten, diensten en (mobiele) website van het bedrijf te gebruiken. Als persoonlijke gegevens van minderjarigen te goeder trouw worden verwerkt, zal het bedrijf deze zo snel mogelijk uit zijn bestanden verwijderen nadat ze hiervan op de hoogte zijn.

De site kan links naar andere websites bevatten. Deze websites worden niet beheerd door het bedrijf en hebben mogelijk hun eigen privacybeleid. Het bedrijf adviseert deze te lezen en neemt geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.

De betrokkene is niet verplicht om zijn / haar gegevens aan het bedrijf te verstrekken of in te stemmen met de verwerking. Desalniettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens aan het bedrijf te communiceren zodat een correcte service kan worden verleend en de toepasselijke wetgeving kan worden nageleefd.

ARTIKEL 4. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens worden door het bedrijf verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst (het plaatsen van de bestelling, het verwerken van de betaling, het verzenden van de bestelling en het communiceren van het resultaat), evenals de facturering en de opvolging en inning van deze facturen, al dan niet via derden; Sta de uitwisseling, creatie en verwijdering van bepaalde informatie toe; Het personaliseren van de te leveren producten en / of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, dienstberichten of andere gerelateerde (elektronische) berichten; Naleving van de voorschriften die van toepassing zijn op het bedrijf in de ruimste zin; Andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijke toestemming kan worden gevraagd.

ARTIKEL 5. DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Het bedrijf bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de gevraagde service, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van het bedrijf.

ARTIKEL 6. DE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Om een ​​aanvraag voor producten en diensten (het plaatsen van de bestelling, het verwerken van de betaling, het verzenden van de bestelling en het communiceren van het resultaat) te verwerken, moet het bedrijf de informatie binnen het bedrijf (inclusief de IT-diensten) openbaar maken, en het bedrijf moet beperkte en gedeïdentificeerde informatie doorgeven maken aan derden, waaronder het geaccrediteerde laboratorium, SendCloud, Mollie en SendGrid.

Het geaccrediteerde laboratorium heeft toegang tot het geslacht en de geboortedatum van de gebruiker, tot de ophaaldatum en het door hem of haar verzonden staal en tot de daaruit gemaakte testresultaten op een gedeidentificeerde manier.

Als de gebruiker aanstootgevende inhoud verzendt of storend gedrag vertoont op de site, kan het bedrijf alle informatie gebruiken die beschikbaar is over de gebruiker om dergelijk gedrag te stoppen. Dit kan inhouden dat relevante derde partijen, zoals wetshandhavingsinstanties, worden geïnformeerd over de inhoud en het gedrag. Bovendien kan het bedrijf informatie vrijgeven:

Als het bedrijf verplicht is informatie vrij te geven of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen; Om de rechten, eigendom of veiligheid van de consument of anderen te beschermen; Om fraude, beveiliging of technische problemen te voorkomen en op te sporen, kan IP-adres aan regelgevende instanties worden verstrekt in verband met fraude of andere formele onderzoeken.

ARTIKEL 7. GEGEVENSBEVEILIGING

Om de persoonlijke gegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt het bedrijf alle passende maatregelen en past het beste praktijken toe om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van de persoonlijke gegevens te voorkomen. De nodige maatregelen worden genomen op zowel technisch als organisatorisch niveau om een ​​adequaat beveiligingsniveau te bieden.

Betalingsgegevens worden altijd beschermd in overeenstemming met de standaard coderingsmethoden die vaak worden gebruikt om gevoelige financiële informatie te beschermen.

ARTIKEL 8. DE RECHTEN VAN DE CONSUMENT

De betrokkene heeft altijd het recht om de door het bedrijf verwerkte persoonsgegevens te inspecteren en te corrigeren.

De betrokkene heeft ook recht op het verwijderen van zijn / haar persoonlijke gegevens, de beperking van de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens en de overdraagbaarheid van zijn / haar persoonlijke gegevens, voor zover de toepasselijke regelgeving daarin voorziet.

De betrokkene kan op elk moment zijn of haar toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. De betrokkene heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, tegen de overdracht van zijn of haar persoonlijke gegevens aan derden (wanneer deze overdracht niet noodzakelijk is voor de levering van diensten) en om het aanmaken van een profiel.

Voor dit doel kunt u contact opnemen met het bedrijf via de contactgegevens in dit privacybeleid.

De betrokkene heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit.be
Persdienst 35
1000 Brussel